Lưu

55230 vol42

biển nỗi nhớ và em

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ... +

Phú Quang