Lưu

51125 vol29

bông bí vàng

Bông bí vàng ngoài giàn… +

Bắc Sơn

Lưu

59880 vol57

bông bí vàng

Bông bí vàng ngoài giàn Công em trồng anh không hái Trời... +

Tân nhạc: Bắc Sơn