Lưu

56009 vol45

cho em một lần yêu

Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời... +

Đức Trí

Lưu

57211 vol48

cho em một lần yêu - remix

Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng.... +

Đức Trí