Lưu

56060 vol45

đừng ví em là biển

Đừng ví em là biển sâu thẳm và bao la thuyền nan... +

Trần Thanh Tùng