Lưu

53725 vol35

em lấy chồng xa

Đã lâu rồi còn thương còn nhớ ở nơi này còn đợi... +

Thanh Sơn