Lưu

52638 vol30

không đau vì quá đau

Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn... +

Quang Huy