Lưu

55012 vol41

khúc mùa thu

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa… +

Phú Quang

Lưu

60375 vol59

khúc mùa thu

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi... +

Thơ: Hồng Thạnh Quang