Lưu

52856 vol30

phạm lãi biệt tây thi

Bút ngát trời khuya gió lạnh lùng con thuyền lướt sóng… +

Viễn Châu