Danh sách tiếng Hoa (Quảng Đông) Arirang: AR-27C/ 36C/ 36E/ 36N/ 36G/ 36NG/ 36L/ 36M/ 36CN/ 3600DELUXE/ 3600HDD/ 36K/ 36KR/ 4500DELUXE/ 3600HDD PLUS