DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

50673 vol29

lý mười thương

Một thương tóc bỏ ngang vai… +

Dân ca Miền Trung

Lưu

53762 vol35

lý năm canh

Canh một thơ thẩn í ra vào ra chờ trăng ôi tình... +

Dân ca Nam Trung bộ

Lưu

57827 vol51

lý nghĩa tình

Nhớ những ngày mình về đây mà nghe con sáo nó kếu... +

Trung Lê

Lưu

50391 vol29

lý ngựa ô

Khớp con ngựa ngựa ô… +

Lư Nhất Vũ

Lưu

54070 vol37

lý ngựa ô

Ngựa ô í a ơ ngựa ô ăn cỏ giữa đàng bắt... +

Dân ca Thừa Thiên

Lưu

50630 vol29

lý ngựa ô 1

Ngựa ô i i i ơi ngựa ô ô là ô... +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

50648 vol29

lý ngựa ô 2

Í ngựa ô í ngựa ô ô yên thắng tà là… +

Hát Bội

Lưu

57322 vol49

lý ngựa tình thiêng

Thủa ta làm con ngựa trên lưng thắng kiệu vàng +

Nhạc: Kông Thanh Bích

Lưu

60671 vol60

lý phận người

Hò ơi… mẹ ơi trái bí còn non cầm dao mẹ cắt... +

Trung Lê

Lưu

52229 vol29

lý qua cầu

Chiều nay anh dắt em qua cầu chim chiều mỏi cánh… +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

51697 vol29

lý qua cầu 1

Cầu tre dẫn lối xe duyên mình tơ hồng chỉ thắm... +

Cổ nhạc: Thanh Liêm Tân nhạc: Dân ca

Lưu

51698 vol29

lý qua cầu 2

Cầu tre dẫn lối xe duyên mình tơ hồng chỉ thắm... +

Cổ nhạc: Thanh Liêm Tân nhạc: Dân ca

Lưu

50160 vol29

lý quạ kêu

Kêu cái mà quạ kêu... +

Lư Nhất Vũ

Lưu

52515 vol29

lý quy phụng

Áo anh năm nút chạm rồng hoa rường ơi... +

Dân ca

Lưu

58861 vol54

ly rượu đắng cay

Ly rượu này ta uống đêm nay ta uống đêm nay cho... +

Kim Vũ

Lưu

54770 vol40

lý tang tít

Ru hời ru hỡi... Nín mà nghe qua ru mà qua hát... +

Dân ca Liên khu 5

Lưu

54071 vol37

lý thiên thai

Trèo lên hòn núi hòn núi ta lý nọ Thiên Thai… +

Dân ca Quảng Nam

Lưu

53900 vol36

lý thương nhau

Thương nhau trường đoạn í a đoạn trường... +

Dân ca Trung Bộ

Lưu

56452 vol46

lý tiểu khúc

Chuồn chuồn mắc phải a vương nhện vương a vương nhện vương… +

Dân ca Trị Thiên

Lưu

52230 vol29

lý trái mướp

Chiều chiều gọt mướp cái nấu canh gọt mướp… +

Dân ca Nam Bộ