đoạn đường vắng

Vẫn biết là anh đi sẽ không quay về. Vẫn biết là...

Tải xuống sẽ bắt đầu trong 5 giây