Lưu bài hát

59588 vol56

em đi chùa hương

Hôm qua em đi chùa hương Hoa cỏ còn mờ hơi... +

Cổ Nhạc

Lưu bài hát

59593 vol56

mơ hoa

Hôm qua đến tìm em Anh thấy hoa xuân rơi đầy... +

Cổ Nhạc

Lưu bài hát

59409 vol56

chiều xưa

Chiều xưa vạt nắng rơi trên dòng sông vắng... +

Minh Châu

Lưu bài hát

59582 vol56

cánh có và dòng sông

Ôi những dòng sông chảy ra biển rộng Ôi những cánh... +

Cổ Nhạc

Lưu bài hát

59603 vol56

xe chỉ luồn kim

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim... +

Cổ Nhạc